Thế giới, trong đó có Việt Nam cũng nằm trong xu hướng này, và “đồng tiền” sẽ không còn giá trị để thanh toán.