Sự thật thì ai mới chính là người sáng lập diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam? Lý lịch của người đó ra sao? Tài năng của người như thế nào?