Từ trước đến giờ, tôi được nghe kể khá nhiều chuyện về ma hiện hình, trên cây cao, dưới bến nước. Đã xem nhảy đồng bóng, thấy nhai mảnh chai, hoặc người bị vương mang điên khùng phải cúng hình nộm thả sông thay thế ...