Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Code auto kết bạn facebook mới nhất FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Code auto kết bạn facebook mới nhất FfWzt02#1

18.01.17 9:08

Văn Thoáng

Văn Thoáng

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/hoc-luat-ra-truong-lam-gi/
Sử giả 2T

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn sử dụng 3 đoạn code auto mới nhất, bao gồm Code tự động đề xuất (gợi ý) kết bạn facebook, code tự động Trả lời (xác nhận) lời mời kết bạn và code tự động hủy kết bạn


Tuy nhiên 2 code tự đồng đè xuất và xác nhận bạn bè được sử dụng rộng rãi với mục đích chủ yếu là làm gia tăng số lượng bạn bè còn code tự động hủy kết bạn thì ít ai dùng đến nên mình mạn phép đặt tiêu đề bài là Code auto kết bạn facebook cho đúng với nhu cầu tìm kiếm của người dùng

Code tự động đề xuất kết bạn


Code:
javascript:var x=document.getElementsByClassName("uiButtonText");for(var i=0;i<x.length;i++) {if (x[i].innerHTML == 'Đề xuất kết bạn') {x[i].click();}};

Bạn cần có ít nhất 2 nick facebook
+1 Nick có nhiều bạn bè (Nick A) để đề xuất kết bạn cho nick kia
+1 Nick đang cần có nhiều lời mời kết bạn (Nick B)

Cách làm

Code tự động đề xuất kết bạn 1. Bạn đăng nhập vào nick A, sau đó vào dòng thời gian của nick B
 2. Trỏ chuột vào nút Bạn bè -> click Đề xuất kết bạn
 3. Sau khi tab Đề xuất kết bạn cho ... hiện ra, hãy kéo chuột hết danh sách bạn bè hiện thị ở đó
 4. Nhấn CTRL + SHIFT + K (đối với trình duyệt Firefox) hoặc CTRL + SHIFT + J (Đối với Google chrome và cốc cốc)
 5. Khi đó 1 cửa sổ mới sẽ được mở lên, tại tab “Console” bạn dán đoạn code ở trên rồi nhấn phím Enter cà đợi đến khi nó chạy hết, tab đề xuất kết bạn báo Đã gửi đề xuất kết bạn là Ok


Code auto kết bạn facebook mới nhất Nlrk9s

Video hướng dẫn

Code tự động trả lời lời mời kết bạn (code auto add friend)


Code auto kết bạn facebook mới nhất 2b0pYwv

Code:
javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);


 1. Truy cập link https://www.facebook.com/reqs.php.
 2. Kéo chuột để hiện thị danh sách lời mời kết bạn, chú ý kéo vài trang / lần, không nên kéo nhiều quá, rất dễ bị chặn tính năng
 3. Nhấn CTRL + SHIFT + K (đối với trình duyệt Firefox) hoặc CTRL + SHIFT + J (Đối với Google chrome và cốc cốc)
 4. Khi đó 1 cửa sổ mới sẽ được mở lên, tại tab “Console” bạn dán đoạn code ở trên rồi nhấn phím Enter. Bây giờ tất cả yêu cầu kết bạn sẽ được chấp nhận một cách tự động trong vài giây là xong.


Code tự động hủy kết bạn (code auto unfriend)


Suy nghĩ kỹ trước khi chạy code này, vì bạn bè sẽ bị hủy kết bạn hết 100%

Code:
(function() {
    function a(j, a, g) {
        var c;
        (c = b.createElement(j))["input" == j ? "value" : "innerHTML"] = a;
        g && g.appendChild(c);
        return c
    }

    function v() {
        return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest
    }

    function z(j) {
        var a = [],
            b;
        for (b in j) a.push(b);
        return a
    }
    var b = document,
        c, e, t, q, w, A, u, B, m, h, d, C, r, x, D, y = b.head.innerHTML.match(/user":"(\d+)/)[1],
        E = b.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,
        n = 0,
        p = 0;
    k = {};
    b.body.innerHTML = "";
    a("style", "#persea{position:absolute;text-rendering:optimizeLegibility;background-color:#333;color:#E0E0E0;width:100%;min-height:100%;top:0;left:0;z-index:500}#persea #americana{padding:10px 20px;width:650px;margin-bottom:60px}#persea #friends{padding: 0px 12px}#persea .friend{cursor:pointer;width:200px;display:inline-block;margin:2px;background-color:#3b5998}#persea .fphoto{vertical-align:middle;padding:5px}#persea h1{color:inherit;font-size:6em;font-weight:400;font-family:Baskerville,'Baskerville Old Face','Hoefler Text',Garamond,'Times New Roman',serif}#persea h2{font-size:1.2em;font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;font-weight:400;color:#fff}#persea #bar{margin-top:2em;font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;width:100%;background-color:#1f9b69;font-weight: bold}#persea #fwrapper{width:100%;height:300px;overflow:auto;margin-bottom:1em}#qtd{font-weight:400;width:100px;text-align:center}#persea a{font-weight:700;color:#fff}#persea .name{color:#e0e0e0;font:700 1em Arial,sans-serif}footer{position:absolute;border-top:1px dotted #666;bottom:0;background-color:#353535;width:100%;color:#F0F0F0;font-size:1.2em;-webkit-transition:background .2s linear}footer:hover{background: #3b5998}footer a{border-bottom:2px solid #E01010}footer a:hover{text-decoration:none}.subtitle{color:#8f8f8f;font-size:.5em}", b.body);
    (c = a("div", "")).id = "persea";
    (e = a("div", "", c)).id = "americana";
    a("h1", "UnFriend<span class='subtitle'> . Facebook Vietnam</span>", e);
    e.innerHTML += "<span style='font-size: 1.5em; font-family: \"Helvetica Neue\", Helvetica, Arial, sans-serif'><strong style='line-height: 0; vertical-align: middle; font-size: 2.5em; font-family: \"Courier New\", monospace; color: #F00;'>*</strong> Tự động hủy kết bạn với bạn bè trên fb nhanh chóng, an toàn</span>";
    (t = a("div", "", e)).id = "bar";
    (q = a("div", "", t)).style.padding = "10px";
    (D = a("a", "\u0043\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0074\u1ea5\u0074\u0020\u0063\u1ea3 ", q)).href = "#";
    D.addEventListener("click", function() {
        var b;
        p = !p;
        this.innerHTML = (p ? "(\u0042\u1ecf)" : "") + " \u0043\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0074\u1ea5\u0074\u0020\u0063\u1ea3 ";
        b = document.getElementsByName("friend");
        for (var a in b) a = +a, b[a] && (b[a].checked = p, b[a].parentElement.style.backgroundColor = p ? "#D13B1D" : "#3B5998", p ? k[b[a].parentElement.id] = !0 : delete k[b[a].parentElement.id])
    });
    a("span", "", q).id = "qtd";
    (w = a("div", "")).id = "fwrapper";
    (A = a("div", "", w)).id = "friends";
    u = a("div", "", e);
    B = a("div", "\u0048\u00e3\u0079\u0020\u0063\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0020\u006e\u0068\u1eef\u006e\u0067\u0020\u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069\u0020\u006d\u00e0\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u006d\u0075\u1ed1\u006e\u0020\u0075\u006e\u0066\u0072\u0069\u0065\u006e\u0064\u002c\u0020\u0073\u0061\u0075\u0020\u0111\u00f3\u0020\u1ea5\u006e\u0020\u006e\u00fa\u0074\u0020\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u006b\u1ebf\u0074\u0020\u0062\u1ea1\u006e.", q);
    (m = a("input", "\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u006b\u1ebf\u0074\u0020\u0062\u1ea1\u006e")).type = "button";
    m.id = "remove";
    m.addEventListener("click", function() {
        var j, c, g, e = [],
            l = 0,
            s = 0,
            f = z(k),
            h;
        (g = a("progress", "", q)).max = f.length;
        g.value = "0";
        m.disabled = !0;
        h = setInterval(function() {
            g.value++;
            if (f[s]) {
                var a = f[s],
                    d = v();
                d.open("POST", "/ajax/profile/removefriendconfirm.php?uid=" + a, !1);
                d.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
                d.send("uid=" + a + "&norefresh=true&nctr[_mod]=pagelet_friends&__asyncDialog=3&__user=" + y + "&fb_dtsg=" + E + "&__a=1&__req=18&confirmed=1");
                4 == d.readyState && JSON.parse(d.responseText.substring(d.responseText.indexOf("{"))) ? (l++, j = b.getElementById(f[s]), c = b.getElementById("name:" + f[s]).innerHTML, e.push(c), j.parentElement.removeChild(j)) : alert("\u0110\u00e3\u0020\u0078\u1ea3\u0079\u0020\u0072\u0061\u0020\u006c\u1ed7\u0069! " + c)
            } else b.getElementById("qtd").innerHTML -= l, m.disabled = !1, g.parentElement.removeChild(g), alert(l + (1 != l ? " \u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069" : " \u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069") + " \u0111\u00e3\u0020\u0111\u01b0\u1ee3\u0063\u0020\u0078\u00f3\u0061\u0020\u006b\u0068\u1ecf\u0069\u0020\u0064\u0061\u006e\u0068\u0020\u0073\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0062\u00e8!"), prompt("\u0044\u0061\u006e\u0068\u0020\u0073\u00e1\u0063\u0068\u0020\u006e\u0068\u1eef\u006e\u0067\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0111\u00e3\u0020\u0078\u00f3\u0061: ", e.join(", ")), k = {}, clearInterval(h);
            s++
        }, 20)
    }, !1);
    a("footer", "<div style=\"padding: 1.6em; text-align: center\"><center><br/> Code viết bởi <a href='http://www.facebook.com/thoangs'>Thoáng Văn</a><br/></center><br/></div>", c);
    b.body.appendChild(c);
    c = v();
    c.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=" + y + "&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm&rnd=" + Math.random(), !1);
    c.send(null);
    d = 4 == c.readyState ? JSON.parse(c.responseText.substring(c.responseText.indexOf("{"))).payload.entries : !1;
    confirm("\u1ea4\u006e\u0020\u004f\u004b\u0020\u0111\u1ec3\u0020\u0074\u0069\u1ebf\u0070\u0020\u0074\u1ee5\u0063\u002c\u0020\u0068\u006f\u1eb7\u0063\u0020\u1ea5\u006e\u0020\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u0111\u1ec3\u0020\u0068\u1ee7\u0079\u0020\u0062\u1ecf\u0020\u0074\u0068\u0061\u006f\u0020\u0074\u00e1\u0063 ") ? C = setInterval(function() {
        r = d[n].uid;
        (x = a("div", "<input type='checkbox' name='friend' id='friend:" + r + "' /><label for='friend:" + r + "'><img src='" + d[n].photo + "' alt='" + d[n].path + "' class='fphoto'/><span id='name:" + r + "' class='name'>" + d[n].names[0].split(" ").slice(0, 2).join(" ") + "</span></label>", A)).id = r;
        x.className = "friend";
        x.addEventListener("click", function() {
            this.firstChild.checked = !this.firstChild.checked;
            this.style.backgroundColor = this.firstChild.checked ? "#D13B1D" : "#3B5998";
            this.firstChild.checked ? k[this.id] = !0 : delete k[this.id]
        });
        b.getElementById("qtd").innerHTML = ++n;
        d[n] || (clearInterval(C), u.appendChild(w), u.appendChild(m), u.appendChild(h), B.innerHTML = "OK")
    }, 5) : alert("\u0042\u1ea1\u006e\u0020\u0111\u00e3\u0020\u0068\u1ee7\u0079\u0020\u0074\u0068\u0061\u006f\u0020\u0074\u00e1\u0063\u0020\u0078\u00f3\u0061\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0074\u0072\u00ea\u006e\u0020\u0046\u0061\u0063\u0065\u0062\u006f\u006f\u006b!")
})();


 1. Vào dòng thời gian của bạn, click vào tab Bạn bè
 2. Sau khi vào tab Bạn bè hãy kéo chuột sao cho hiển thị hết danh sách bạn bè
 3. Nhấn CTRL + SHIFT + K (đối với trình duyệt Firefox) hoặc CTRL + SHIFT + J (Đối với Google chrome và cốc cốc)
 4. Khi đó 1 cửa sổ mới sẽ được mở lên, tại tab “Console” bạn dán đoạn code ở trên rồi nhấn phím Enter. và đợi đến khi nó chạy hết, danh sách bạn bè của bạn sẽ không còn bất kỳ ai.


Chúc các bạn thành công. Nếu gặp phải vấn đề gì hãy cmt ở dưới, mình sẽ sớm phản hồi!


Xem thêm: Tổng hợp code auto cực hay mới nhất dùng cho Facebook

Tag: code auto kết bạn, code auto kết bạn facebook, tổng hợp code facebook, code xóa bạn bè, unfriend facebook hàng loạt, code gợi ý kết bạn
#2

18.01.17 13:45

zozohoho

zozohoho

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Cảm ơn em nhé, thích nhất là code đề xuất kết bạn, nãy dùng cả đống nick của bạn bè đề xuất kết bạn đến nick anh đang dùng, vèo phát lên 1k lời mời kết bạn ^_^ nhanh thật
#3

18.01.17 22:05

Tuấn Béo

Tuấn Béo

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/f216-forum
Thành viên Ưu Tú
code đơn thì giản mà công dung, hay lắm (y)


Video clip Clip hài hước Clip nóng  Phim hành động Phim tình cảm Clip kinh dị Vlog Clip cover hay Anime online
#4

20.01.17 12:42

Hĩm Tồ

Hĩm Tồ

Thành viên Hòa Đồng
http://www.tuoitrevn.net/f100-forum
Thành viên Hòa Đồng
Dạ em cảm ơn
#5

05.02.17 23:11

Linhchi

Linhchi

Thiên sứ 2T : cấp 1
https://hocluat.vn/de-thi-luat/
Thiên sứ 2T : cấp 1
Chi vừa hủy kết bạn với hơn 3000 người trong 4 phút ^^ đã quá đi


Code auto kết bạn facebook mới nhất 6ea87364
Tòa soạn của BQT 
Code auto kết bạn facebook mới nhất B10815458

Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
#6

07.03.17 17:21

thangbinh

thangbinh

Thành viên Lòng Cốt
http://www.thoang.net/f8-ky-nang-song
Thành viên Lòng Cốt
Bạn ơi mình vừa làm theo code thứ 2, tự động gửi lời mời kết bạn đó ạ
Thành công rồi ạ
Tuy nhiên chỉ dùng được 5 - 6 lần thì lại bị fb thông báo: chặn tính năng khóa trong 24h
Có cách nào để làm liên tục mà khồng bị chặn tính năng nữa không bạn?
Cảm ơn bạn nhiều!


Sanchoisv.com => Nơi chia sẽ, thảo luận về các vấn đề liên quan đến sinh viên, là sân chơi dành cho các bạn trẻ ham học hỏi và năng động
#7

07.03.17 17:31

Đại Gia

Đại Gia

Thành viên Năng Nổ
http://raovat.tuoitrevn.net/f20-forum
Thành viên Năng Nổ

thangbinh đã viết:Bạn ơi mình vừa làm theo code thứ 2, tự động gửi lời mời kết bạn đó ạ
Thành công rồi ạ
Tuy nhiên chỉ dùng được 5 - 6 lần thì lại bị fb thông báo: chặn tính năng khóa trong 24h
Có cách nào để làm liên tục mà khồng bị chặn tính năng nữa không bạn?
Cảm ơn bạn nhiều!
ai bảo ham hố lắm, k đọc ghi chú hả cha nội (hiện thị càng nhiều thì mỗi lần chạy code add được càng nhiều tuy nhiên không nên vượt quá 200 yêu cầu)
mỗi lần add chỉ nên để trang hiện thị dưới 200 lời mời thôi, đằng này bố toàn để hiện thị cả ngàn yêu cầu cùng lúc, fb nó chả nghi ngờ rồi kết luận spam
#8

07.03.17 17:33

thangbinh

thangbinh

Thành viên Lòng Cốt
http://www.thoang.net/f8-ky-nang-song
Thành viên Lòng Cốt
@Đại Gia mình cảm ơn nhé, mình không để ý, muốn add mỗi lần 1k bạn cho nhanh full list friend nên cứ đến lần thứ 5 là bị chặn


Sanchoisv.com => Nơi chia sẽ, thảo luận về các vấn đề liên quan đến sinh viên, là sân chơi dành cho các bạn trẻ ham học hỏi và năng động
#9

07.03.17 17:42

thangbinh

thangbinh

Thành viên Lòng Cốt
http://www.thoang.net/f8-ky-nang-song
Thành viên Lòng Cốt

zozohoho đã viết:Cảm ơn em nhé, thích nhất là code đề xuất kết bạn, nãy dùng cả đống nick của bạn bè đề xuất kết bạn đến nick anh đang dùng, vèo phát lên 1k lời mời kết bạn ^_^ nhanh thật
Code đề xuất dùng để tăng người theo dõi là hợp nhất vì người khác sẽ gửi kết bạn đến nick ta, còn muốn nhanh có thểm bạn thì dùng code tự động thêm bạn vẫn nhanh hơn, mà bữa trước thấy Văn Thoáng chia sẻ code tag tên bạn bè trong cmt, anh Zozo còn lưu code đó không ạ?


Sanchoisv.com => Nơi chia sẽ, thảo luận về các vấn đề liên quan đến sinh viên, là sân chơi dành cho các bạn trẻ ham học hỏi và năng động
#10

12.03.17 3:55

zozohoho

zozohoho

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Anh còn, anh inbox cho chú code rồi đấy, check coi còn dùng đc k
#11

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết