Bạn có hàng tá bạn bè, và bạn không thể ngày nào cũng kiểm tra xem có những ai đã hủy kết bạn (Unfriend), bạn còn chẳng biết đứa bạn thân đã hủy kết bạn với fb của bạn từ khi nào? bạn không sao kiểm soát được số lượng bạn bè trên facebook của mình.