#1

17.07.14 7:19

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
First topic message reminder :

Nhận thấy forumotion đã Việt hóa gần như đầy đủ các mục cần thiết của ACP cũng như forum. Tuy nhiên vẫn tồn tại những chỗ tiếng Anh. Nay Ea mời tất cả các bạn có khả năng tham gia chuyển Tiếng Anh --> Tiếng Việt.
Cách thức thực hiện như sau :
+ Bạn có thể dịch bất cứ câu nào trong tab nào của ACP, chỉ cần ghi theo mẫu :
Câu nguyên gốc = Câu dịch
[size]Ví dụ :
Trang chủ quản lý
Recent Members = Thành viên gần đây
Find a user = Tìm người dùng

Modules
Configuration = Cấu hình

+ Nếu bạn thấy dịch chưa hay bạn có thể bổ sung theo ý bạn.
+ Những đóng góp sẽ được cập nhật trên post này.

Sau khi xong dự án chúng ta sẽ đề xuất lên forumotion để họ thực hiện việc Việt hóa.
Dự án thực hiện trong 3 tháng.
----------------------------------------------------------
++ Trang chủ quản lý
Simple = Đơn giản
Advanced = Nâng cao
Welcome to your administration panel = Chào mừng đến với Bảng quản trị của bạn
Toggle admin interface - chuyển đổi giao diện bảng điều khiển.
Welcome to administration panel - chào mừng đã đến với bảng điều khiển quản trị.
simple - đơn giản
advanced - nâng cao.
notepad- ghi chú
active - kích hoạt
deactive - tắt
Recent members - thành viên mới
Find a username - tìm thành viên
display - hiển thị
Never provide your password to anyone, event if this persion claim being part of your forum hosting! Beside your forum, only the rescue tools (https://www.forumotion.com/eng/utils/) requires the use of your password. - Không được cung cấp mật khẩu của bạn cho bất cứ ai ! kể cả khi người này là nhà tài trợ lưu trữ web của bạn! bên cạnh diễn đàn chỉ có trang (https://www.forumotion.com/eng/utils/) đòi hỏi phải sử dụng mật khẩu của bạn.
Updates and new features - cập nhật mới
Summary - tổng quát
you have currently x credit - bạn đang có x điểm
you have used x credits since dd/mm/yyyy - bạn đã sử dụng x điểm kể từ ngày/tháng/năm
you dispose of 10 Mb storage for your gallery - giới hạn dung lượng bộ sưu tập của bạn là 10Mb
currently, your forum address is: thptdoanket.forumotion.com - đĩa chỉ hiện tại diễn đàn của bạn là: thptdoanket.forumotion.com ([Dự án] Việt hóa hoàn toàn forumotion 578864)
make your forum look better - làm đẹp hơn diễn đàn của bạn
you have the possibility to customize your forum appearance by applying different skin or modifying your template - bạn có thể sửa giao diện của diễn đàn bằng cách cài đặt gói giao diện mới hoặc chỉnh sửa giao diện sẵn có của bạn.
change the appearance - đổi giao diện
you can also chose a customized domain name or enhance your gallery storage space by using credits. - bạn cũng có thể chọn một tên miền tùy ý hoặc nâng dung lượng bộ sưu tập của bạn bằng cách sử dụng điểm.
use my credits - sử dụng điểm của tôi.
++ Quản lý tổng thể
Logged in as - Tài khoản

From this tab you can manage all the general optin of your forum. configure your forum according to your own parameter and goal. Inform your user by sent a newsleter or have a live chat with the member of your forum... ----- từ thẻ này, bạn có thể quản lý tất cả các thông số cơ bản vể diễn đàn của bạn, chỉnh sửa tùy theo mục đích và thông số của riêng bạn. hãy cho thành viên của bạn biết bằng cách gửi thư thông báo tin mới hoặc tổ chức hội thảo trực tuyến trên diễn đàn.


forum - diễn đàn
categories and forum - các mục và diễn đàn
forum address - địa chỉ diễn đàn
Security - bảo mật
forum deletion - xóa diễn đàn
Messages and Email - tin nhắn và thư điện tử.
Private messages - tin cá nhân.
E-mail and contact form - thư điện tử và mẫu liên hệ.
Annoucements - Thông báo
User name censoring - Tên cấm
News letter - thư đăng tin tức
Write and send - viết mới và gửi
Report - báo cáo
Perimision - phân quyền
Reasons management - quản lý lí do
Report danh sách - danh sách báo cáo
Rules and FAQ - Quy tắc và những câu hỏi thường gặp
additional rules - điều lệ thêm vào.
Categories - mục
Category name - tên mục
Administrator actions number - số hành động của người quản trị
Moderation actions number - số hành động quả người quản lý
Censored words number - số từ đã cấm
Censored name number - số tên đã cấm
Categories number - số mục
Forum number - số diễn đàn con
topics number - số chủ đề
Message number - số bài trả lời
Main options to manage your forum - quản lý căn bản diễn đàn của bạn.
Homepage name - tên trang chủ
Forum favicon - biểu tược của diễn đàn
models - mẫu
Adjust time - chỉnh sửa giờ
summer time - giờ màu hè
Winter time - Giờ mùa đông
You allow Image and Videos format for your ads - bạn chấp nhận định dạng hình ảnh và phim ảnh trong quản cáo
Active Ads - Kích hoạt quảng cáo
All - tất cả
Members and anonymous - thành viên và khách viếng thăm
Basket -thùng rác
Pruning in the basket - xóa bài trong thùng rác
Pruned messages will not be deleted but moved in garbage - bài viết sẽ không bị xóa nhưng sẽ được đưa vào bãi rác.
forum in construction - đóng cửa để xây dựng (chỉnh sửa)
customize - chỉnh sửa
Forum on holiday: diễn đàn ngỉ lễ (sax)
cookies deletion link - cho phép xóa hồ sơ lưu.
Page structuce - kết cấu trang
Forum width (number of %) - chiều ngang của diễn đàn ( đơn vị %)
Login popup - yêu cầu đăng nhập - quấy rầy đăng nhập
active - kích hoạt
width - ngang
minimum - nhỏ nhất
maximum - lớn nhất
height - cao
mesage - lời nhắn
Misc option - diều khiển ứng dụng
cập nhật the number of post from a user and set his number of private messages to 0 - cập nhật số bà gửi của một thành viên và đặt số lượng tin nhắn riêng của người này về 0
Reset the most online user record - khởi động lại bộ đếm thời gian thành viên trên mạng nhiều nhất
Check it to reset - chẹn để khởi động lại
resynchronize your forum - đồng bộ diễn đàn
check it to resynchronize - chọn để đồng bộ
Quick cập nhật - cập nhật nhanh
Quick cập nhật of your forum name - đổi nhanh tên của diễn dàn
edit a link - sửa chữa kết nối
order by categories - sắp xếp theo mục
order by alphabetical name - sắp xếp theo thứ tự abc

the form below allows you to cofigure and verify your forum security - mẫu dưới sẽ cho phép bạn chỉnh sửa và duyệt bảo mật của diễn đàn
disallow "send by email a new passord" to administrator and moderators - không cho phép sử dụng chức năng gửi thư chứa mật khẩu đối với ngời quản trị vài người quản lý
this item disallow the use of 'i forgot my password' for administrator and moderator_it is advised to active it ( if you are sure to not forget your password..)_You can always modify your password in'prolife' - tắt chức năng quên mật khẩu đối với ngời quản trị và người quản lý_ chu7c11 năng này được khuyến khích được kích hoạt (nếu như bạn chắc rằng sẽ không quên mật khẩu của bạn....)_bạn luôn có thể đổi mật khẩu của bạn trong phần 'lý lịch'
disallow moderators to ban members - không cho ngời quản lý khóa tên sử dụng của thành viên.
allow moderators to see hidden user - cho phép người quản lý thấy người dùng ẩn
automatic daily forum backup - tự động sao lưu diễn đàn mỗi ngày
active - kích hoạt
page optimization for a bette referencement on search engines - tối ưu hóa để công cụ tìm kiếm làm việc tốt hơn
Anti - spider mode (for your pages and the Email inside - trình bảo vệ gián điệp ( cho trang của bạn và bên trong thư điện tử)
Flood control. delay between 2 message, topics or private mesages for each user. Minimum: 10 - MAximum: 9999 - chống tràn bài viết (spam). dời lại thời gian giữa khoảng 2 tin hắn liên tục, 2 chủ đề liên tục hoặc 2 tin nhắn cá nhân liên tục ít nhất là 10 giây- nhiều nhất là 9999 giây
Last actions - hành động cuối
User updated - cập nhật thành viên
data of user has been updated - thông tin về [url=http://www.chinhphuc.info/profile.forum?mode=viewprofile&u=] đã được cập nhật
description - mô tả
modulate unactived - tắt khối thiết ứng dụng
module {module name} has deleted from portal - khối ứng dụng {module name} đã được gỡ ỏ khỏi trang chủ
Founder prolife modification - thây đổi thông tin người quản trị tối cao
general configuration updated - cập nhật thông tin cơ bản
data updated - cập nhật thông tin
forum deleted - xóa diễn đàn
Forum {forum name} has been deleted - diễn đàn { forum name} đã bị xóa
Forum updated - cập nhật diễn đàn
the rights for forum {forum name} have cập nhật - phân quyền của diễn đàn {forum name} đã được cập nhật
forum deletion - xóa diễn đàn
complete forum deletion: {forum name} - xóa toàn bộ diễn đàn {forum name}
Write DELETE to DELETE YOUR FORUM - viết chữ DELETE vào khung để xóa hẳn diễn đàn của bạn.
you will receive a mail asking you to click on a link for the filan deletion_ your forum, your member, your message...Evrything will be deleted withuot further notice_if your forum has a substancial community, instead of deleting it, you can transfer the administrator to someone else_ please use this option only if you are totally sure... --- bạn sẽ nhận được một bức thư yêu cầu bạn phải bấm vào 1 đường dẫn để xác nhận lần cuối xóa bỏ diễn đàn của bạn._ diễn đàn, thành viên, tin nhắn của bạn, mọi thứ sẽ bị xóa hết mà không thông báo gì têm_ nếu diễn đàn của bạn là một cộng đồng lớn, thay vì xóa nó , bạn hãy chuyển tải khoản quản trị cho một ai đó khác._hãy dùng chức năng này nếu như abn5 đã chắc chắn hoàn toàn muốn dùng....

from here youi can customize option regarding forum message - tại đây bạn có thể chỉnh sửa về bài viết trong diễn đàn.
Message edit duration limit for a member - thời gian giới hạn cho thành viên có thể sửa bài của mình
none (use implicic) - loại bỏ ( dùng ẩn)

active drafts message functionality - cho phép lưu nháp bài gửi
active favourites functionality - cho phép chức năng bài viết ưa thích
Define another name of stickies - tên khác cho lưu ý
Define another name for annoucements - tên khác cho thong báo
Separate annoucements and stickies from the message - phạn cách giữa thông báo và chú ý trog bài viết
display the caption of the post status - hiển thị trạng thái của bài viết (khóa, mở)
active extended message editor - dugn2 bộ soạn thảo đầy đủ.
active the WYSIWYG mode by default in the post - bật chức năng WYSIWYG trong phần viết bài.
alow quick reply - cho phép trả lời nhanh
display hte"quote" buttion" hiện nút "trích dẫn"
display the" multi -quote" buttion - hiện nút "trích nhiều bài viết"
Topic title - tiêu đề bài viết
topic titles length độ dài của tiêu đề
always show the first message in the topic - luôn hiển thị bài viết đầu tiên lên trên cùng
allow topic color - cho phép tô màu tiêu đề bài viết
allow the nodification of the topic title - cho phép thay đổi tiêu đề bài viết
display button [slove] - hiển thị nút [slove]
from here you can customize options regarding private message - tù đây bạn có thể tùy chỉnh cấu hình tin nhắn riêng
max posts in outbox - thư tio61đa tồn tại trong hộp thư đi
allow welcome private message - cho phép gửi thư chào mừng gia nhập
message subject - tiêu đề thư
Welcome private message - nội dung thư
welcome sender - người gửi
from here you can customize options regarding emails sending and the contact form - tại đây bạn có thể chỉnh sửa cấu hình gừi thư và mẫu liên hệ
message format - loại tin
this section allows you to display announcements on you page header. These announcement can scroll as you wish. - phần này cho phép bạn hiển thị thông báo ở đầu trang. bạn cũng có thể cuộn thông báo lại nếu muốn.
General annuoncements option - tùy chọn thông báo
active announcement - kích hoạt thông báo
announcemants display - hiển thị thông báo ở
homepage - trang chính
portal - trang chủ
all pages - tất cả
scrolling - cuộn
go left - sang trái
go right - sang phải
go up -lên trên
go down - đi xuống
Deactive - khóa đối tượng
scrolling speed - tốc độ cuộn
the text moves at the pixel number rate indicate in seconds - tốc độ di chuyển của văn bản thông báo tính bằng đơn vị giây
stop time - thời gian ngừng.
Each announcements stops during the indicated time in seconds.(0 for a continous scrolling) - thông báo sẽ ngừng chạy sau khoảng thời gian tính bằng giây ( nhập số 0 để tiếp tục chạy)
Space between announcement (in pixel) khoảng cách giữa 2 thông báo ( đơn vị là pixel_điểm ảnh)
Announcements block height (in pixel) chiều cao của khối thông báo (đơn vị là pixel_điểm ảnh)
Legend - chú dẫn
Announcements danh sách - danh sách thông báo
Number - thứ tự
On this page, you can modify an announcement that will be displayed on the forum - tại đây bạn có thể chỉnh sửa một thông báo sẽ được iển thị tren diễn đàn
name - tên
contene - nội dung
Username censoring - tên cấm sử dụng
From this control panel you can add, modify, and remoe forbidden usernames - tại bảng điều khiển này, bạn có thể thêm, sửa, và tất nhiên có thể xóa tên sử dụng cấm dùng.
New usernames won't be allowed to containt this word, for example, if "test" is forbidden, no name created affter the addition of this censored word with containt "test". So "test06" and "fatest09" will be forbidden. - tên sử dụng mới sẽ không chứa nội dung từ đã cấm, ví dụ nếu từ"test" bị cấm thì không có cái tên nào chứa từ "test" được cho phép. và tất nhiên các từ "test", "test06", fatest09" cũng bị cấm luôn.
censored username - tên đã cấm
Newsletter - thư tin tức
Send an E-mail - gửi thư mới
Chose a method - chọn 1 trình soạn thảo
Sender Email - địa chỉ thư của người gửi
Rich text message - nội dung mở rộng
simple text message - nội dung cơ bản
You choose HTML mode. peoples who don't have a compatible mail client will see this simple text message - nếu bạn chọn chế độ HTML. ngời nhận thư nếu không có 1 trình nhận thư phù hợp, họ sẽ thấy được mnnoi65 dung thư àm bạn gửi cho họ thông qua nội dung cơ bản
This zone is delicated to your newsletter archive. this will be a reminder for the action already taken. - ở cơ chế này, những thư tin tức mà bạn đã gửi sẽ được lưu trữ. đây sẽ là những lời nhắc cho những việc đã làm.
Reports - báo cáo
Reports your hack configuration - tinh chỉnh cấu hình báo cáo bài viết
here you can customize all setting - tại đây, abn5 có thể tùy chỉnh mọi thứ [Dự án] Việt hóa hoàn toàn forumotion 800229
report status - trạng thái báo cáo
Self - Report ___ tự báo cáo
Report edit by user - cho phép người dùng sửa lại báo cáo.
Report you hack permission - phân quyền báo cáo
here you can lock the report feature for special or disable the post report from special user - tại đây bạn có thể khóa chức năng báo cáo với một vài ngừi dùng đặc biết hoặc cấp quyền báo cáo cho vài người dùng đặc biệt
Permission - phân quyền
here you can lock the report feature for special user who ause of them - tại đây bạn có thể khóa chu7cc1 năng báo cáo với người dùng đạt biệt, ai lạm dụng chức năng này
here you can disable the post report from specific user you consider as trustworthy, so member won't be alble to send report for message posted by these specific user - tại đây bạn có thể khóa chức năng báo cáo từ những bài viết mà người dùng đặc biệt - người àm bạn cho tin cậy, vì vậy, thành viên không thể báo cáo bài xấu đối với những bài viết mà người dùng này đăng tải.
manage user - quản lý người dùng
manage groups - quản lý nhóm
Reasions management - lý do báo cáo
here you can manage the reasions user can select while reporting a post - tại đây bạn có thể quản lý những lý do để báo cáo àm thành viên có thể sử dụng để báo cáo về 1 chủ đề
Rules and FAQ - nội quy và những câu hỏi thường gặp
add your rules to the forum rules - thêm nội quy của bạn vào nội quy sẵn có của diễn đàn
Show rules - xem nội quy
additional rules - thêm nội quy
rules addition - nội dung thêm
FAQ header - phần đầu của trợ giúp nhanh
frequently asked question - những câu hỏi thưởng gặp
question - câu hỏi
answer - câu trả lời
action - hành động
++ Display

++ QLND & QLN

++ Modules

++ MISC
Summary Of the Votes: Sơ lược các bầu chọn
Polls display: Các bầu chọn đã tạo
Count of votes: Số bầu chọn
Most popular polls: Bầu chọn nhiều nhất
Most active voters: Thành viên bầu chọn nhiều nhất[/size]
#2

09.03.17 0:09

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf