#1

17.07.14 12:24

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
Chèn vào CSS:
Code:
.tsfb {[size=15][/size]
width: 367px;[size=15][/size]
height: 197px;[size=15][/size]
background: #F9F9F9;[size=15][/size]
border: 1px solid #3B5998;[size=15][/size]
border-radius: 5px;[size=15][/size]
float: left;[size=15][/size]
}[size=15][/size]
.post-image {[size=15][/size]
position: relative;[size=15][/size]
z-index: 1;[size=15][/size]
}[size=15][/size]
.mptitle {[size=15][/size]
position: absolute;[size=15][/size]
bottom: 5px;[size=15][/size]
padding-left: 15px;[size=15][/size]
width: 60%;[size=15][/size]
background-color: rgba(204,204,204,0.55);[size=15][/size]
border-left: 10px solid:#0076af;[size=15][/size]
}[size=15][/size]
.mptitle h2 {[size=15][/size]
background: none !important;[size=15][/size]
}

Thêm vào Chô bạn muốn "Chư đè lên ảnh" < Ví dụ: Index ... >

Code:
<div class="tsfb">
<div class="post-image">
<a href="http://gunny.zing.vn/intro/landing/loi-dai-ga/index.html?utm_source=Forums&amp;utm_medium=Internal_None_None&amp;utm_term=GN&amp;utm_content=Link&amp;utm_campaign=Forums-Mainsite_UA-12221861-7_24766546" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/f99XSVO.jpg" width="365px" height="197px"></a>
<div class="mptitle">
<h2>
<a href="http://gunny.zing.vn/intro/landing/loi-dai-ga/index.html?utm_source=Forums&amp;utm_medium=Internal_None_None&amp;utm_term=GN&amp;utm_content=Link&amp;utm_campaign=Forums-Mainsite_UA-12221861-7_24766546" target="_blank" hidefocus="true" style="outline:none;"><font color="BLACK"><b>Tung hoành lôi đài gà, bạn dám?</b></font></a></h2>
</div>
</div></div>

Ảnh minh họa:
Code thông báo chữ đè lên ảnh Rsv3pa10


--------------------------- Nguồn: Á Đù Got Talent -----------------------------
#2

09.03.17 0:10

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf