Hok mong đợi t4 trong tuần, cực sợ lắm, ngày ơi đừng đến, đừng đến vội vàng ...