Không biết các Teen như thế nào còn mình mỗi lần đến giờ kiểm tra bài cũ là ý như rằng cảm xúc lẫn lộn, không thể miêu tả hết.