Uầy , Không ngờ nổi, #facebook tạo ra một lượng thông tin khổng lồ, điều hành #fb là một công việc không hề đơn giản