Tìm kiếm, tìm kiếm và lại tiềm kiếm. Sau những lần tìm kiếm đó còn lại gì cho ta? Chỉ là nỗi cô đơn, đau đớn, nghi ngờ, và....nhung nhớ ...