Vì thỏ quá ham xem ti vi quên mất giờ đi ngủ nên cún ta phải cắn đuôi lôi cậu chàng về chuồng.