Có một người muốn đi qua cầu nhưng ở giữa cầu có một con gấu hung giữ ko cho ai qua. Người đó chỉ có 5 phút để đi đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ 5 rồi tỉnh, vậy làm sao người đó đi qua cầu đc?