Đây một trong những đam mê của mình , giúp mình biết được nhiều điều thú vị hơn đó là Patin