Hiện tượng bóng đè báo hiệu sức khỏe của bạn có vấn đề chứ không liên quan tới yếu tố tâm linh.