MÌnh đang tính mua lại 1 e laptop. Nhưng thật sự không có kinh nghiệm gì nhiều. Mong các pro có kinh nghiệm chỉ dẫn.