Con đã không biết mẹ là cây cao bóng cả trong cuộc đời con, cho đến khi mẹ ốm.