Trong các trò chơi tạo bằng Powerpoint bạn có thể chèn vào các đồng hồ đếm ngược thời gian giống như các trò chơi trên truyền hình...