Cách mạng Việt Nam - Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 - Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu !