Diễn đàn là nơi ta đến khi gặp bão tố, ta trốn khi vui, ta gào thét khi buồn, hơn 1h sáng liệu còn bao nhiêu con cú đang ẩn dật quanh quẩn đâu đó ra tâm sự cùng ta đi