Ngày xưa, những năm 70 nhiễu nhương, loạn lạc lại trúng vào thời sinh viên của bọn tôi ở Sài Gòn. Dù hầu hết bạn bè đều là con nhà nghèo hay chỉ trung lưu, một số phải đi dạy kèm mới có đủ tiền mua cours mà học nhưng bọn tôi lại khá phong lưu, rộng rãi ở cái khoản cà phê.