Hồi chiều thầy Triết bực lớp không chú ý => Làm bài kiểm tra ngay. Ai ngờ đề dễ như cho an kẹo. 45' mà cả lớp làm 25' là xong.