Hềy .... sắp thi , một đống đề cương bắt buộc phải thuộc , tờ nào tờ nấy dài ngoằn mà còn chữ là chữ . Học riết muốn bệnh luôn !!! Tự hỏi ... thầy cô có khi nào quan tâm đến việc sinh viên nghĩ gì không ?